Начало Продукти Офис услуги Кариери Контакти  
 
 
                                                                               Обща информация
 

 

           

 

 

Ако се намирате в Германия и имате нужда от здравна или пенсионна осигуровка, превод на документи, регистриране на фирма (Gewerbe) и помощ при попълване на формуляри за детски надбавки (Kindergeld), ние Ви предлагаме възможността да се запознаете с нашите продукти и услуги, като преди това искаме да разясним на нашите клиенти идеята на социалното и здравно осигуряване, и неговата роля в държавата.

Социалното осигуряване е обществено организирана система, която се основава на дългосрочен обществен договор между работодателите, работниците, самонаетите и държавата. Според този договор, част от създаденото богатство на работещите им осигурява доходи при временна нетрудоспособност, безработица, майчинство, по време на трудовия им живот, както и на едновременно живеещите с тях икономически неактивни лица. Правото на финансови постъпления под формата на осигурителни плащания се основава на осигурителни вноски, които се използват в случай на различни рискове, възникващи през активния живот или след неговото прекратяване поради старост, инвалидност или смърт.

Социално-осигурителната система на Германия покрива около 88% от населението й. Заетите с доход под определен минимум се осигуряват на законова основа, а безработните изцяло се осигуряват от държавата.

Организацията и финансирането на здравеопазването в Германия се базира на традиционните принципи на социалната солидарност, децентрализацията и саморегулирането. Ролята на централното правителство се свежда до създаването на законова рамка на здравното обслужване, докато по-голямата част от отговорността за изпълнението се носи от администрацията на отделните провинции. Федералното министерство на здравеопазването е ключовата институция на федерално равнище, допълвана от подпомагащи органи с научна насоченост. Консултативният съвет за координирано действие в здравеопазването има консултативна роля по медицински и общоикономически въпроси. Здравното осигуряване е организирано на основата на задължително и допълнително здравно осигуряване.

         Амбулаторната помощ се заплаща чрез комплекс от формални договори между представители на здравните фондове и сдруженията на лекарите и стоматолозите. Само членуващите в тези сдружения лекари могат да обслужват членове на фондове за задължително здравно осигуряване. Плащането на медицинските услуги се базира на принципа “заплащане за услуга” за ОПЛ, специализираните услуги и стоматологичната помощ. При амбулаторната помощ няма преки плащания от пациентите. За разлика от това, при стоматологичната помощ се доплаща до 100%, особено за протезиране.

         Цените на лекарствата в Германия са унифицирани. Разходите за повечето лекарства се покриват на основата на система от реферативни цени.

Здравна профилактика се предлага от 360-те държавни здравни служби и от частно практикуващите лекари.

В болничния сектор има три вида болници: държавни болници, болници на организации с идеална цел (благотворителни) и частни болници - търговски дружества.

В амбулаторната помощ пациентът има свободен достъп до обслужване и високотехнологични изследвания, извършвани от ОПЛ, специалисти и стоматолози. Нивото на скъпоструващото оборудване е между най-високите в ЕС.

 

 

 

 

               
                   
                 

                                                               За Контакти:

                                                               Росен Иванов
                                                               
Fischerfeldstr.3
                                                               60311 Frankfurt am Main
                                                               Deutschland / Германия
                                                               E-mail: info@osigurovki.eu
                                                               Mobil: +49 170 1245309

 

 

Copyright © 2012 Woodenly. All Rights Reserved.
Designed by RoS™.